Werking blusmiddel (aerosol)

Op de AF-X Fireblockers zit een connector voor de elektrische aansturing, controle en activerinsmeganisme van de blusgeneratoren.


Aan de uitstroomzijde bevindt zich een raster voor de gelijkmatige verspreiding van de aerosol. De aerosol brandblussers en brandblussystemen kunnen automatisch door middel van thermische of rook detectie worden geactiveerd, maar ook handmatig. De chemische transformatie van het vaste blusmateriaal wordt in gang gezet door middel van een elektisch impuls. Eenmaal geactiveerd wordt het vaste materiaal getransformeerd in een snel expanderende blusaërosol die, na een koelsectie te zijn gepasseerd via de uitstroomopening van de brandblusser naar buiten treedt en in de beveiligde ruimte binnen afzienbare tijd de brand blust.


Blusprincipe


De aerosol brandblusser en brandblussystemen zetten "eenmaal geactiveerd" een reactie in gang waarbij de vrijgekomen aerosol de vrije radicalen van de verbranding bindt.


De aerosol die door de AF-X Brandblussystemen wordt gegenereerd bestrijdt en blust vuur niet door gebruik te maken van de methoden van verstikking (wegnemen van zuurstof) ofkoeling, maar door de verbrandings- reactie op moleculaire basis te stoppen (door het binden van vrije radicalen) zonder het zuurstofgehalte aan te tasten.


De aerosol is opgebouwd uit deeltjes van microformaat. Deze deeltjes zijn gesuspendeerd in een edelgas, waarbij de verhouding tussen het blootgestelde oppervlak en de reactiemassa extreem hoog is (waardoor de voor het blussen benodigde hoeveelheid actief materiaal tot een minimum kan worden beperkt).


Deeltjes van deze minieme afmetingen blijven gedurende een relatief lange tijd in suspensie, waardoor zij de bij ontbranding aanwezige natuurlijke convectiestromen kunnen binnenstromen. Dit leidt tot een toename van de doelmatigheid van de blusstof.

AF-X Fireblocker model nano aerosol blussing


Blusactie


Aerosol brandblussers- en brandblussystemen produceren een blusaërosol waarvan de deeltjes een bluskracht hebben die wordt bepaald door een chemische kettingreactie zonder het in de omgeving aanwezige zuurstofgehalte te beïnvloeden.De bluswerking wordt teweeggebracht door twee acties (Fysisch & chemisch):


Fysische actie


De fysische blusactie komt voort uit de chemisch-fysische kenmerken. Deze elementen hebben vergeleken met alle andere elementen de minste hoeveelheid energie nodig voor ionisatie (laagste ionisatiespanning). Daarom en omdat er slechts een zeer kleine hoeveelheid energie nodig is, is het mogelijk de elektronen van de atomen te scheiden. De vereiste hoeveelheid energie wordt geleverd door de overvloed aan energie die aanwezig is in het vuur.


De ionisatie van kalium blijkt tijdens het blussen uit een licht violette verkleuring van de vlam. De in de vlam aanwezige energie wordt daarom in overeenstemming met de ionisatiespanning van de aanwezige elementen gereduceerd.


Chemische actie 


Tijdens verbranding vinden er in de vlam in een snelle opeenvolging bepaalde reacties plaats tussen atomen en fragmenten van instabiele moleculen (radicalen). Zulke reacties vormen de zogenaamde kettingreacties van radicalen. Vanwege hun instabiele karakter neigen radicalen ertoe om via nog meer reacties een stabiele eindtoestand te bereiken.


De stabiele eindproducten zijn onder andere kooldioxide (C2O) en water (H2O). Het kalium, dat vrijkomt door het uiteenvallen van de kaliumverbindingen, reageert tijdens verbranding met de vrije radicalen van instabiele hydroxiden, waarbij kaliumhydroxide (KOH) wordt gevormd, wat een zeer stabiele verbinding is. In dit stadium wordt de kettingreactie van de vrije radicalen tot staan gebracht en wordt de vlam gedoofd.AF-X Fireblocker blussing demo - satellite fires -  B Class - 38gr/m3 AF-X Aerosol