INSTALLATIE AF-X


Programma van Eisen


Het PVE (Programma Van Eisen) met de uitvoeringstekeningen en eventuele andere relevante omschrijvingen en/of certificaten van de brandmeldinstallatie dienen, voordat de installatie wordt aangebracht, te zijn goedgekeurd door de lokale overheid. Meestal is dit de plaatselijke brandweerofficier van de gemeente waarin uw bedrijf is gevestigd.Brandmeld- en blusinstallatie


De brandmeld- en blusinstallatie kan worden geleverd en ook onderhouden door de geautoriseerde Firesafe Solutions partner dan wel door een branddetectiebedrijf, welke gecertificeerd is door de stichting kwaliteitsborging preventie, onderdeel van het NCP (Nationaal Centrum voor Preventie) of een equivalent van deze instelling.


De brandmeld- en blus installatie dient te worden geïnstalleerd door een deskundig en erkend installateur. De installateur dient onder verantwoording van de geautoriseerde Firesafe Solutions Partner dan wel het branddetectiebedrijf (leverancier van de brandmeld- en blus installatie) te werken conform de eisen van certificering.Uitvoerende partijen


Daar waar het programma van eisen afwijkt van de geldende normen / richtlijnen, prevaleert het programma van eisen. De installateur dient ervoor zorg te dragen dat vóór aanvang van uitvoering van het werk, het ontwerp en de projectering van de installatie goedkeuring heeft van de plaatselijke overheid, opdrachtgever, eigenaar en het certificeringsinstituut van Firesafe Solutions.Uitvoering


Na opdrachtaanvaarding, uitgaande van inzage in de betreffende (definitieve) tekst en tekening van dit programma van eisen, is de geautoriseerde Firesafe Solutions Partner en/of het gespecialiseerde branddetectiebedrijf verantwoordelijk voor het ontwerp en de aanleg van de brandmeld- en blus installatie.


Indien en voor zover achteraf geconcludeerd kan worden, dat de werkelijke situatie anders is, of anders is geworden dan waarvan is uitgegaan in het programma van eisen, met name wordt bedoeld de bestemming van de ruimten, dient de eigenaar/gebruiker van de installatie en/of diegene, die de brandmeld- en blus installatie installeert, de brandmeld- en blus installatie op de nieuw ontstane situatie aan te passen. Ook hierover kan men advies inwinnen bij Firesafe Solutions.Achteraf


Bij elke wijziging (ook bouwkundige) van inrichting achteraf, welke van invloed is op de snelheid en betrouwbaarheid van de brandmelding, het brandrisico en/of op de kans van ongewenst alarm/storing, dient opnieuw bekeken te worden of een aanpassing van de brandmeldinstallatie nodig en/of vereist is (o.a. melderprojectie en melderkeuze). Een eventuele aanpassing, op voormelde gronden, dient goedgekeurd te worden door alle betrokken en/of eisende partijen Deze goedkeuring dient te worden verwerkt in het programma van eisen.


Let op: Indien en voor zover de installatievoorschriften van de fabrikant afwijken van het programma van eisen, dient bij een zorgvuldige implementering van de Firesafe Solutions producten eerst contact te worden opgenomen met FiresafeFire Solutions. Primair dienen de installatievoorschriften van de fabrikanten en/of brandmeldcentrale en/of detectiemateriaal te worden opgevolgd.